मिति २०७५/०६/१७ गते वसेको नगर कार्यपालिकाको निर्णय.