सुपरीभेक्षक तथा गणक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना !!