सुपरीभेक्षक तथा गणक पदको लागि सुचना नम्बर परिवर्तन गरिएको बारे ||