खैरहनी नगरपालिकाको छैठौं नगरसभा अधिवेशनका झलकहरु..