वडा नं. ८

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.४ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ६६२५ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा १३४४ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफल १.१९ वर्ग कि.मि. रहेको छ |