कार्यपालिका बैठक मिति २०७६-११-१६ गतेका निर्णय हरु..