खैरहनी नगरपालिकाको २०७५/०९/०५ मा बसेको कर्यापालिका वैठकका निर्णयहरु |

Supporting Documents: