मिति २०७६-०९-२५ गतेको बसेको ३९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु !!