मिति २०७६/०७/०७ मा बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय