वडा नं. २

खैरहनी नगरपालिका साविक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.३ र ७ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ५५९१ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ११४३ रहेको छ | 

क्षेत्रफ़ल ८.५८ रहेको छ |