कोरोना भाइरसको बारेमा नगरपालिकाले गरिरहेका क्रियाकलापहरुको वारेमा जानकारी !!